Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v souvislosti s poskytováním našich služeb a naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externí online přítomnosti, jako je např. náš profil sociálních médií (dále jen „online nabídka“). Pokud jde o použité pojmy, jako je „zpracování“ nebo „zodpovědnost“, odkazujeme na definice uvedené v článku 4 nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR).
Osoba pověřená ochranou dat
Odpovědným poskytovatelem této webové stránky z hlediska ochrany dat je:

----

Typy zpracovávaných dat
- Inventarizační data (například osobní kmenová data, jména nebo adresy).
- Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
- Obsahová data (např. zadávání textu, fotografie, videa).
- Používaná data (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
- Meta / komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kategorie dotčených osob
Návštěvníci a uživatelé on-line nabídky (dotčené osoby označujeme dále jen jako „uživatele“).

Účel zpracování
- Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu
- Přijímání kontaktních požadavků a komunikace s uživateli
- Bezpečnostní opatření
- Reach Measurement / Marketing

Použité termíny
„Osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor (např. soubor cookie) nebo jednu nebo více zvláštních funkcí, jsou vyjádřením fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
"Zpracováním" se rozumí jakýkoli proces prováděný s pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, nebo jakýkoli proces související s osobními údaji. Termín pokrývá široký rozsah a pokrývá prakticky každé zpracování dat.
„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů, aniž by byly poskytnuty dodatečné informace, za předpokladu, že tyto doplňující informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, aby osobní údaje není přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
„Profilováním“ se rozumí jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, který zahrnuje použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, hospodářské situace, zdraví, osobnosti Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.
„Odpovědnou osobou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.
„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Příslušné právní základy
V souladu s čl. 13 GDPR Vás informujeme o právním základu zpracování dat. Pro uživatele, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj. EU a EHS, pokud není uveden právní základ ve prohlášení o ochraně údajů, platí:
Právní základ pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 GDPR;
Právní základ pro zpracování našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i reakce na dotazy, je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
Právním základem pro zpracování za účelem plnění našich zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR;
V případě, že životní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.
Právním základem pro zpracování potřebné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo odvedenou při výkonu veřejné moci, které byly předány na osobu odpovědnou je čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR.
Právní základ pro zpracování s cílem chránit naše legitimní zájmy je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Zpracování údajů pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, se řídí ustanoveními čl. 6 odst. 4 GDPR.
Zpracování zvláštních kategorií údajů (podle čl. 9 odst. 1 zákona o GDPR) se řídí ustanoveními čl. 9 odst. 2 GDPR.

Bezpečnostní opatření
Přijmeme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování a různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody jednotlivců, aby byla zajištěna úroveň ochrany odpovídající riziku.
Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů kontrolou fyzického přístupu k údajům, jakož i jejich přístupu, vstupu, zveřejnění, dostupnosti a odpojení. Kromě toho jsme zavedli postupy, které zajišťují požívání práv subjektu údajů, výmaz údajů a reakci na kompromis v oblasti údajů. Dále zvažujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů, a to v souladu se zásadou ochrany dat prostřednictvím návrhu technologie a výchozích nastavení, která respektují soukromí.

Spolupráce se smluvními zpracovateli, spoluzodpovědnými orgány a třetími stranami
Pokud v souvislosti s naším zpracováním zveřejníme údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelům smluv, spoluzodpovědným orgánům nebo třetím stranám), předáme je nebo jiným způsobem poskytneme přístup k údajům, bude to provedeno pouze na základě právního povolení (např. pokud byly údaje předány) třetím stranám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, k plnění smlouvy), uživatelé souhlasili s právním závazkem tak učinit nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. použití agentů, webhosterů atd.).
Pokud poskytujeme údaje jiným společnostem v naší skupině, sdělujeme je nebo k nim jinak poskytujeme přístup, jedná se zejména o administrativní účely jako o oprávněný zájem a navíc na základě, který je v souladu s právními požadavky.

Převody informací do třetích zemí
Zpracujeme-li data ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarskou konfederaci) nebo v souvislosti s využíváním služeb či zveřejňování informací třetími stranami nebo předávání údajů jiným osobám nebo společnostem K tomu dojde pouze v případě, že splní naše (před)smluvní závazky na základě vašeho souhlasu na základě zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výjimkou těch, které jsou výslovně stanoveny nebo vyžadovány zákonem, zpracováváme nebo zveřejňujeme údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní soukromí, včetně těch, které jsou certifikovány podle štítu na ochranu soukromí, nebo na základě konkrétních záruk, jako jsou smluvní závazky v rámci tzv. standardních záruk. Komise EU, existenci certifikátů nebo závazných vnitřních předpisů na ochranu údajů (články 44 až 49 GDPR, informační stránka Evropské komise ).

Práva subjektů údajů
V souladu se zákonnými předpisy mají rovněž právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu.Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou tyto údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
Máte právo v souladu s právními požadavky požadovat vyplnění údajů o vás nebo o opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
V souladu s právními požadavky mají právo požadovat okamžité vymazání příslušných údajů nebo případně požádat o omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými předpisy.
Máte právo požadovat, aby údaje, které jste nám poskytli, byly získány v souladu se zákonnými požadavky a požádat o jejich zaslání jiným odpovědným osobám.
V souladu se zákonnými předpisy mají rovněž právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu.

Odvolání souhlasu
Máte právo odvolat udělený souhlas s účinkem do budoucna.

Právo vznést námitku
Můžete kdykoliv vznést námitky proti budoucímu zpracování vašich údajů v souladu s právními požadavky. Námitky mohou být vzneseny zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Soubory cookie a právo vznést námitku proti přímé poště
"Cookies" jsou malé soubory, které jsou uloženy na počítačích uživatelů. V rámci cookies mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie slouží především k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po návštěvě online nabídky. Dočasné cookies nebo "cookies cookies" nebo "přechodné cookies" jsou cookies, které jsou vymazány poté, co uživatel opustí službu online a zavře prohlížeč. V takovém souboru cookie lze například uložit obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo stav přihlášení. "Perzistentní" nebo "perzistentní" označuje soubory cookie, které zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. Stav přihlášení lze například uložit, pokud je uživatelé navštíví po několika dnech. Podobně mohou být v takovém cookie uloženy zájmy uživatelů, které jsou používány pro účely měření rozsahu nebo marketingu. "Cookies třetích stran" se týkají cookies, které jsou nabízeny jinými poskytovateli než osobou odpovědnou za poskytování on-line nabídky (jinak, pokud se jejich cookies nazývají "cookies první strany").
Můžeme použít dočasné a trvalé cookies a objasnit to v kontextu našich zásad ochrany osobních údajů.
Pokud požádáme uživatele, aby souhlasili s použitím cookies (např. Jako součást souhlasu s cookies), právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. V opačném případě budou osobní cookies uživatelů podle následujících vysvětlení v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů na základě našich legitimních zájmů (tj. Zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) nebo používání cookies pro poskytování našich smluvních služeb je vyžadováno v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. Čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR, nebo pokud je používání cookies vyžadováno pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. e. GDPR, zpracován.
Pokud uživatelé nechtějí soubory cookie uložené na svém počítači, budou vyzváni k deaktivaci této možnosti v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené cookies mohou být vymazány v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení cookies může vést k funkčním omezením této online nabídky.
Obecnou námitku proti používání cookies používaných pro účely online marketingu lze nalézt v celé řadě služeb, zejména v případě sledování prostřednictvím internetových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/ být vysvětlen. Ukládání cookies může být dále dosaženo jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že ne všechny funkce této online nabídky mohou být použity.

Vymazání dat
Námi zpracované údaje budou vymazány nebo omezeny v souladu s právními požadavky. Pokud to není výslovně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budou námi uchovávané údaje vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro zamýšlený účel a odstranění nebude v rozporu se zákonnými požadavky na skladování.
Pokud nebudou údaje vymazány, protože je vyžadováno pro jiné a legálně povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že data jsou blokována a nejsou zpracovávána pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Žádáme Vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile to vyžadují změny zpracování dat, které provedeme. Budeme Vás informovat, jakmile změny vyžadují vaši účast (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Zpracování související s podnikáním
Navíc zpracováváme
- Údaje o smlouvě (např. předmět, termín, kategorie zákazníka).
- Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb)
našimi zákazníky, vyhlídkami a obchodními partnery za účelem poskytování smluvních služeb, služeb a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

Agenturní služby
Data našich klientů zpracováváme v rámci našich smluvních služeb, mezi které patří koncepční a strategické poradenství, plánování kampaní, vývoj software / designu nebo poradenství, údržba, implementace kampaní / procesů, správa serverů, analýza dat / konzultační služby a vzdělávací služby.
Zde zpracováváme skladová data (např. kmenová data zákazníka, jako jsou jména nebo adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa), údaje o smlouvě (např. předmět, termín), údaje o platbách (např. Bankovní údaje, platební historie), použití a metadata (např. jako součást hodnocení a měření úspěšnosti marketingových opatření). V zásadě nezpracováváme speciální kategorie osobních údajů, pokud se nejedná o součást zpracování zakázky. Týká se to našich zákazníků, vyhlídek a jejich zákazníků, uživatelů, návštěvníků webových stránek nebo zaměstnanců i třetích stran. Účelem zpracování je poskytování smluvních služeb, fakturace a služby zákazníkům. Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (smluvní služby), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (analýza, statistiky, optimalizace, bezpečnostní opatření). Zpracováváme data nezbytná pro zřízení a výkon smluvních služeb a uvádíme nutnost jejich informací. Zveřejnění externím stranám bude provedeno pouze v případě, že to vyžaduje objednávka. Při zpracování údajů, které nám byly poskytnuty v rámci objednávky, jednáme v souladu s pokyny klienta a zákonnými požadavky na zpracování zakázky dle zákona č. Článek 28 GDPR a zpracovávat data pro žádný jiný účel než objednávka.
Data vymažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností. nutnost uchovávat údaje je kontrolována každé tři roky; v případě zákonných archivačních povinností se výmaz uskuteční po jeho uplynutí (6 let, podle § 257 odst. 1 HGB, 10 J, podle § 147 odst. 1 AO). V případě údajů, které nám byly sděleny v souvislosti s objednávkou ze strany klienta, vymažeme data podle specifikace objednávky, v zásadě po skončení objednávky.

Správa, finanční účetnictví, organizace kanceláře, správa kontaktů
Zpracováváme data v rámci administrativních úkolů, organizace našeho podnikání, finančního účetnictví a dodržování zákonných povinností, jako je archivace. Přitom zpracováváme stejná data, která zpracováváme v průběhu poskytování našich smluvních služeb. Zásadami zpracování jsou čl. 6 odst. 1 písm. c. GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Zpracování ovlivňuje zákazníky, vyhlídky, obchodní partnery a návštěvníky webových stránek. Účel a zájem o zpracování spočívá ve správě, finančním účetnictví, organizaci kanceláří, archivaci dat, tj. úkolech, které slouží k udržení našeho podnikání, plnění našich povinností a poskytování našich služeb. Vymazání údajů s ohledem na smluvní služby a smluvní komunikaci odpovídá informacím poskytnutým při těchto zpracovatelských činnostech.
Zveřejňujeme nebo předáváme data finanční správě, konzultantům, jako jsou daňoví účetní nebo auditoři, jakož i další úřady poplatků a poskytovatelé platebních služeb.
Kromě toho uchováváme informace o dodavatelích, organizátorech a dalších obchodních partnerech na základě našich obchodních zájmů, např. Za účelem kontaktování vás později. Většinu těchto firemních dat uchováváme trvale.

Obchodní analýza a průzkum trhu
Abychom mohli podnikat ekonomicky, abychom byli schopni rozpoznat tržní tendence, přání dodavatelů a uživatelů, analyzujeme data, která máme k dispozici pro obchodní transakce, smlouvy, dotazy atd. Zpracujeme skladová data, komunikační data, data zakázky, platební data, data použití, metadata na základě Art. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, kde subjekty údajů zahrnují smluvní partnery, zainteresované strany, zákazníky, návštěvníky a uživatele naší online nabídky.
Analýzy jsou prováděny za účelem obchodní analýzy, marketingu a průzkumu trhu. Můžeme přitom brát v úvahu profily registrovaných uživatelů s informacemi, např. O jejich službách. Analýzy nám pomáhají zvyšovat uživatelskou přívětivost, optimalizovat naši nabídku a ekonomiku podnikání. Analýzy jsou pro nás samotné a nebudou zveřejňovány externě, pokud se nejedná o anonymní analýzy agregované hodnoty.
Pokud jsou tyto analýzy nebo profily osobní, budou po ukončení užívání uživateli vymazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. Mimochodem, celkové obchodní analýzy a obecná ustanovení o trendech jsou vytvářena anonymně, pokud je to možné.

Google Cloud Services
Využíváme služby cloudového a cloudového softwaru společnosti Google (nazývané Software jako služba, například Google Suite) pro následující účely: ukládání a správa dokumentů, kalendáře, e-mailů, tabulek a prezentací, sdílení dokumentů, obsahu a informace s konkrétními příjemci nebo zveřejnění webových stránek, formulářů nebo jiného obsahu a informací, jakož i jednání a účast na audio a videokonferenci.
Zde jsou zpracovávány osobní údaje uživatelů, pokud se stávají součástí dokumentů a obsahů zpracovávaných v rámci popsaných služeb nebo jsou součástí komunikačních procesů. To může zahrnovat například kmenová data a kontaktní údaje uživatelů, údaje o transakcích, smlouvách, jiných procesech a jejich obsahu. Společnost Google také zpracovává údaje o používání a metadata, která společnost Google používá pro účely zabezpečení a optimalizace služeb.
Při používání veřejně dostupných dokumentů, webových stránek nebo jiného obsahu může společnost Google ukládat soubory cookie do počítačů uživatelů pro účely webové analýzy nebo zapamatování nastavení uživatelů.
Služby Google Cloud používáme na základě našich oprávněných zájmů. Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR o efektivních a bezpečných procesech správy a spolupráce. Zpracování je dále založeno na smlouvě o zpracování smlouvy se společností Google ( https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms ).
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google ( https://www.google.com/policies/privacy ) a v Průvodci pro zabezpečení služby Google Cloud Services ( https://cloud.google.com/security/privacy/ ). Můžete vznést námitky proti zpracování vašich dat v Google Cloud nám v souladu s právními požadavky. Vymazání dat v rámci cloudových služeb společnosti Google je navíc určeno jinými procesy, ve kterých jsou data zpracovávána (např. Vymazáním dat, která již nejsou pro účely smlouvy požadována nebo požadována pro daňové účely).
Služby Google Cloud Services nabízí společnost Google Ireland Limited. V rozsahu, v jakém dochází k převodu do USA, odkazujeme na certifikaci Google USA pod štítem na ochranu osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Active ) a standardní podmínky ochrany ( https://cloud.google). com / terms / data-processing-terms ).

Zásady ochrany osobních údajů v procesu podávání žádostí
Údaje o žadateli zpracováváme pouze pro účely a v rámci procesu podávání žádostí v souladu s právními požadavky. Zpracování údajů o žadateli probíhá za účelem plnění našich (před) smluvních závazků v souvislosti s procesem podávání žádostí ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, pokud je zpracování dat pro nás nezbytné, např. V rámci právních postupů (v Německu se dále použije § 26 BDSG).
Přihlašovací proces vyžaduje, aby nám žadatelé poskytli údaje o žadateli. Potřebné údaje o žadateli jsou, pokud nabízíme on-line označený formulář, jinak výsledkem popisu práce a v podstatě obsahují informace o osobě, poštovní a kontaktní adrese a dokumentech náležejících k žádosti, jako je průvodní dopis, životopis a certifikáty. Kromě toho nám mohou žadatelé dobrovolně poskytnout další informace.
Odesláním žádosti nám žadatelé souhlasí se zpracováním svých údajů pro účely procesu podávání žádostí v souladu s povahou a rozsahem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Pokud jsou v rámci postupu podávání žádostí dobrovolně sdělovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 zákona o GDPR, je jejich zpracování dodatečně prováděno v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako je zdravotní postižení nebo etnický původ). Pokud jsou žadatelům v souvislosti s žádostí o registraci požadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 zákona o GDPR, je jejich zpracování dodatečně prováděno v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. HDP (např. údaje o zdravotním stavu, pokud je to pro povolání nezbytné).
Pokud je to možné, mohou žadatelé podat své přihlášky prostřednictvím našeho on-line formuláře na našich webových stránkách. Data budou zašifrována a předána podle stavu techniky.
Žadatelé nám navíc mohou zasílat své přihlášky prostřednictvím e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že e-maily obvykle nejsou zasílány šifrovaně a že žadatelé musí poskytnout šifrování. Proto nemůžeme nést žádnou odpovědnost za přenos žádosti mezi odesílatelem a příjmem na našem serveru, a proto doporučujeme spíše použít online formulář nebo poštovní zásilku. Vzhledem k tomu, že namísto podání prostřednictvím on-line formuláře a e-mailu, mají žadatelé stále možnost poslat nám žádost poštou.
Údaje poskytnuté žadateli mohou být dále zpracovány v případě úspěšné žádosti o zaměstnání. V opačném případě, pokud žádost o pracovní nabídku nebude úspěšná, budou údaje žadatelů vymazány. Údaje žadatelů budou rovněž vymazány, pokud bude žádost stažena, na kterou mají žadatelé nárok kdykoli.
Zrušení je podmíněno oprávněným odvoláním uchazečů po uplynutí šestiměsíční lhůty, abychom mohli odpovědět na všechny následné otázky k žádosti a splnit naše důkazní povinnosti podle zákona o rovném zacházení. Faktury za úhradu cestovních výdajů jsou archivovány v souladu s daňovými předpisy.

Funkce nahrávání
Uživatelé mohou vytvořit uživatelský účet. V rámci registrace jsou požadované povinné informace sděleny uživatelům a na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR zpracované pro účely poskytnutí uživatelského účtu. Zpracovaná data zahrnují zejména přihlašovací údaje (jméno, heslo a e-mailovou adresu). Data zadaná při registraci budou použita pro účely použití uživatelského účtu a jeho účelu.
Uživatelé mohou být informováni e-mailem o informacích týkajících se jejich uživatelského účtu, například o technických změnách. Pokud uživatel ukončí svůj uživatelský účet, budou data vymazána s ohledem na uživatelský účet, s výhradou zákonného požadavku na uchovávání. Uživatel je odpovědný za to, aby své údaje zajistily po ukončení smlouvy před ukončením smlouvy. Jsme oprávněni nenávratně odstranit všechna uživatelská data uložená v průběhu trvání smlouvy.
V souvislosti s používáním našich registračních a registračních funkcí, jakož i používání uživatelského účtu, ukládáme IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Skladování je založeno na našich oprávněných zájmech, jakož i na ochraně uživatele před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Přenos těchto údajů třetím osobám se neuskuteční, pokud to není nezbytné pro výkon našich nároků nebo pokud existuje zákonná povinnost v souladu s těmito ustanoveními. Čl. 6 odst. 1 písm. c. GDPR. Adresy IP budou anonymizovány nebo vymazány nejpozději po 7 dnech.
Komentáře a příspěvky
Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, jejich IP adresy vycházejí z našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR se skladuje 7 dní. To je pro naši vlastní bezpečnost, pokud někdo opustí nelegální obsah v komentářích a příspěvcích (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě můžeme být žalováni za komentář nebo příspěvek, a proto se zajímáme o identitu autora.
Dále si vyhrazujeme právo v souladu s našimi oprávněnými zájmy. Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR zpracovává informace uživatelů za účelem detekce spamu.
Na stejném právním základě si vyhrazujeme právo v případě průzkumů ukládat IP adresy uživatelů po dobu jejich používání a používat cookies, aby se zabránilo více hlasům.
Informace uvedené v komentářích a příspěvcích osobě, veškerých informací o kontaktech a webových stránkách, jakož i informace o obsahu, jsou uchovávány námi až do doby, než je uživatel trvale odmítán.

Odběr komentářů
Následné komentáře mohou být učiněny uživateli s jejich souhlasem dle čl. 5 odst. 1 písm. Čl. 6 odst. 1 písm. předplatného GDPR. Uživatelé obdrží potvrzovací e-mail, který ověří, že vlastní e-mailovou adresu, kterou zadali. Uživatelé se mohou kdykoli odhlásit z odebíraných komentářů. Potvrzovací e-mail bude obsahovat poznámky o možnostech odvolání. Za účelem prokázání souhlasu uživatelů ukládáme registrační čas spolu s IP adresou uživatelů a tyto informace odstraňujeme, když se uživatelé odhlásí z předplatného.
Příjem našeho předplatného můžete kdykoliv zrušit, tj. Odvolat svůj souhlas. Uložené e-mailové adresy můžeme uložit až na dobu tří let na základě našich oprávněných zájmů dříve, než je smažeme, abychom poskytli předchozí souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o zrušení je možná kdykoliv, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

SoundCloud
Naše podcasty jsou uloženy na platformě "Soundcloud", kterou nabízí SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Německo a jsou zde přehrávány z platformy.
Za tímto účelem integrujeme tzv. Widgety Soundcloud na naše webové stránky. Je to přehrávání software, který umožňuje uživatelům přehrávat podcasty. Zde Soundcloud může měřit, které podcasty jsou slyšet, do jaké míry a zpracovat tyto informace pseudonym pro statistické a obchodní účely. Za tímto účelem lze soubory cookie ukládat do prohlížečů Nuzer a zpracovávat za účelem vytváření uživatelských profilů, např. Za účelem vydávání reklam, které odpovídají potenciálním zájmům uživatelů. Pro uživatele, kteří jsou registrováni se společností Soundcloud, může společnost Soundcloud spojit informace o poslechu s jejich profily.
Využití je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. Na bezpečném a efektivním poskytování, analýze a optimalizaci naší audio nabídky dle zákona č. Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.
Další informace a konfliktní možnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Kontakt
Při kontaktu s námi (např. Kontaktním formulářem, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních médií), informace poskytnuté uživatelem ke zpracování žádosti o kontakt a jeho zpracování dle čl. 1 písm. Čl. 6 odst. 1 písm. b. (v kontextu smluvních / předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 písm. f. (další dotazy) Zpracování GDPR Informace o uživateli mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM System) nebo ve srovnatelné organizaci žádostí.
Požadavky vymažeme, pokud již nejsou vyžadovány. Požadavek kontrolujeme každé dva roky; Dále platí zákonné povinnosti archivace.

Newsletter
S následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho zpravodaje, jakož i o registračních, přepravních a statistických hodnotících postupech a také o právu na námitku. Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru, souhlasíte s obdržením a popsanými postupy.
Obsah newsletteru: Zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení zasíláme s reklamními informacemi (dále jen "newsletter") pouze se souhlasem příjemce nebo právního souhlasu. Pokud je obsah newsletteru konkrétně popsán v souvislosti s žádostí o zasílání newsletteru, je pro souhlas uživatele rozhodující. Naše informační bulletiny obsahují informace o našich službách a nás.
Double opt-in a logging: Registrace našeho newsletteru probíhá v tzv. Double opt-in postupu. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat s externími e-mailovými adresami. Registrace do newsletteru bude protokolována, aby se prokázal proces registrace podle zákonných požadavků. To zahrnuje uložení přihlášení a čas potvrzení, stejně jako adresu IP. Stejně tak budou zaznamenány změny dat uložených u poskytovatele přepravní služby.
Pověření: Pro přihlášení k odběru newsletteru stačí uvést vaši e-mailovou adresu. Volitelně vás žádáme, abyste v newsletteru uvedli jméno pro osobní adresu.
Odeslání newsletteru a související měření výkonnosti vycházejí ze souhlasu příjemce. Čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR v souvislosti s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo není-li souhlas vyžadován na základě našich oprávněných zájmů v oblasti přímého marketingu podle § 7 odst. 2 zákona č. 3 UWG. Čl. 6 odst. 1 písm. GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 UWG.
Přihlášení registračního procesu je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme zájem o používání uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží našim obchodním zájmům a splňuje očekávání uživatelů a umožňuje nám poskytnout souhlas.
Ukončení / odvolání - Příjem našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit, tj. Odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení newsletteru naleznete na konci každého zpravodaje. Uložené e-mailové adresy můžeme uložit až na dobu tří let na základě našich oprávněných zájmů dříve, než je smažeme, abychom poskytli předchozí souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o zrušení je možná kdykoliv, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

Hosting a e-mail
Hostingové služby, které používáme, jsou navrženy tak, aby poskytovaly následující služby: služby v oblasti infrastruktury a platforem, výpočetní kapacity, služby ukládání a databázových služeb, doručování e-mailů, služby zabezpečení a technické údržby, které využíváme k provozování této online služby.
Zde, na základě našich oprávněných zájmů a efektivního a bezpečného poskytování této on-line nabídky zpracováváme inventarizační data, kontaktní údaje, data o obsahu, data smlouvy, data o užívání, meta a komunikační data zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů. Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s článkem 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování smlouvy).

Sběr přístupových dat a souborů protokolu
My nebo náš poskytovatel hostingu shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR Data o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. Soubory protokolu serveru). Přístupová data obsahují název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odesílatele (dříve navštívenou stránku), adresu IP a poskytovatele žádajícího. ,
Informace o logfile jsou uchovávány z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetřování zneužívajících nebo podvodných činností) po dobu maximálně 7 dnů a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je vyžadováno pro účely dokazování, jsou z výmazu vyloučeny až do konečného upřesnění incidentu.

Google Analytics
Používáme službu Google Analytics, službu Google Analytics Limited společnosti Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Google používá cookies. Informace generované souborem cookie o používání online nabídky uživateli se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
Společnost Google bude tyto informace používat v našem zastoupení k vyhodnocení využívání naší online nabídky uživateli, ke kompilování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky ak poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním této online nabídky a používání internetu. V tomto případě mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily zpracovávaných dat.
Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.
Adresa IP odeslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a související s jejich použitím online nabídky, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE .
Pokud požádáme uživatele o souhlas (např. V souvislosti se souhlasem cookie), právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. V opačném případě jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR).
Pokud jde o zpracování údajů v USA, upozorňujeme na to, že společnost Google je certifikována na základě dohody o ochraně osobních údajů, čímž je zajištěno dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) ,
Další informace o možnostech využití, najímání a zneužití dat společnosti Google naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google ( https://policies.google.com/privacy ) a Nastavení reklam Google pro reklamy (https: // adssettings). google.com/authenticated ).
Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Google Universal Analytics
Google Analytics používáme jako " univerzální analytiku ". „Univerzální analytika“ znamená proces služby Google Analytics, ve kterém je analýza uživatele založena na ID uživatele pseudonymu, a proto je vytvořen pseudonymní profil uživatele s informacemi z používání různých zařízení (tzv. „Cross-device tracking“)

Google Ads a měření konverzí
Používáme online marketingový nástroj AdWords AdWords AdWords pro umisťování reklam do reklamní sítě Google (např. Ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.), Aby se zobrazily lidem, kteří mají o tyto reklamy zájem. To nám umožňuje lépe zacílit reklamy na a v rámci naší online nabídky, abychom reklamy zobrazovali pouze uživatelům, kteří potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud například uživatel vidí reklamy pro produkty, které hledal v jiných online nabídkách, nazývá se remarketing. Pro tyto účely, po přístupu na naše a další webové stránky, kde je reklamní síť Google aktivní, Google okamžitě provede kód od společnosti Google a stane se takzvanými (re)marketingovými značkami (neviditelná grafika nebo kód, také jako "Web Beacons") začleněny do webových stránek. S jejich pomocí zařízení uživatele ukládá jednotlivé soubory cookie, tj. malý soubor (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). V tomto souboru je uvedeno, které webové stránky uživatel navštívil, za jaký obsah má zájem a jaké nabídky uživatel kliknul, stejně jako technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující na webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání online nabídky.
Dále dostáváme individuální „Conversion-Cookie/konverzní soubor cookie“. Informace získané prostřednictvím cookie používá společnost Google ke generování statistik konverzí pro nás. O anonymním celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí, se však setkáváme pouze my. Nepřijímáme však informace, které by osobně identifikovaly uživatele.
Data uživatelů jsou zpracována pseudonymem v rámci reklamní sítě Google. Společnost Google například neukládá a nezpracovává jména uživatelů ani e-mailové adresy, ale zpracovává příslušná data způsobem souvisejícím se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány konkrétně určené osobě, ale vlastníkovi souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem souboru cookie. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích jsou předávány do Googlu a ukládány na serverech společnosti Google ve Spojených státech.
Pokud požádáme uživatele o souhlas (např. V souvislosti se souhlasem cookie), právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. V opačném případě jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR).
Pokud jde o zpracování údajů v USA, upozorňujeme na to, že společnost Google je certifikována na základě dohody o ochraně osobních údajů, čímž je zajištěno dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) ,
Další informace o možnostech využití dat Google, možnostech najímání a možnostech odhlášení naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) a Nastavení reklam Google pro reklamy (https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Facebook Pixels, vlastní publikum a konverze na Facebooku
V naší online nabídce se používá tzv. "Facebook pixel" sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").
S pomocí Facebook pixelů je na jedné straně možné, aby Facebook určil návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „facebookových reklam“). Proto používáme Facebook Pixel k zobrazení Facebook Ads, které jsme poslali pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité funkce (např. zájmy v určitých tématech nebo produkty, které navštívili). Webové stránky jsou určeny), které přenášíme na Facebook (tzv. "vlastní publikum"). S pomocí Facebook pixelů se také chceme ujistit, že naše Facebookové reklamy jsou v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a nejsou nepříjemné. S pomocí Facebook pixelů můžeme také pochopit efektivitu Facebookových reklam pro statistické a tržní průzkumy, ve kterých zjistíme, zda byli uživatelé přesměrováni na naše webové stránky po kliknutí na Facebookovou reklamu (tzv. "konverze").
Zpracování dat ze strany Facebooku je součástí politiky využívání dat na Facebooku. V souladu s tím obecné poznámky o tom, jak zobrazovat reklamy AdWords, v zásadách pro používání dat na Facebooku: https://www.facebook.com/policy . Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook Pixel a jeho fungování naleznete v sekci nápovědy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .
Pokud požádáme uživatele o souhlas (např. v souvislosti se souhlasem cookie), právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. V opačném případě jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR).
Facebook je certifikován na základě dohody o ochraně osobních údajů, čímž je zajištěn soulad s evropskými právními předpisy o ochraně údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).
Můžete vznést námitky proti zachycení Pixelem Facebook a použití vašich dat k zobrazení reklam AdWords. Chcete-li nastavit, které typy reklam se zobrazují v rámci Facebooku, můžete přejít na stránku vytvořenou službou Facebook a řídit se pokyny pro nastavení inzerce založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. Jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.
Soubory cookie můžete také použít pro měření vzdálenosti a propagační účely prostřednictvím stránky deaktivace iniciativy Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) a také webových stránek USA ( http://www.aboutads.info/). nebo evropských internetových stránkách ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Online přítomnost v sociálních médiích
Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, perspektivami a uživateli, kteří tam působí, a informovat je o našich službách.
Upozorňujeme, že lze zpracovávat údaje uživatelů mimo oblast Evropské unie. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože například může být ztíženo vymáhání práv uživatelů. S ohledem na americké poskytovatele certifikované na základě štítu na ochranu soukromí upozorňujeme na to, že se zavázali dodržovat normy EU v oblasti ochrany osobních údajů.
Dále jsou data uživatelů obvykle zpracovávána pro účely výzkumu trhu a reklamy. Profily uživatelů lze například vytvořit z chování uživatele az toho vyplývajících zájmů uživatelů. Profily použití mohou být zase použity například k umístění reklam uvnitř a mimo platformy, které jsou v souladu se zájmy uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle uloženy na počítačích uživatelů, ve kterých je uloženo chování uživatele a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být v uživatelských profilech data ukládána také nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).
Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našich oprávněných zájmech na účinném informování uživatelů a komunikaci s uživateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Jsou-li uživatelé požádáni příslušnými poskytovateli platforem o souhlas s výše popsaným zpracováním údajů, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a., článek 7 GDPR.
Podrobný popis zpracování a možnosti rozporů (opt-out) je uveden v následujících odkazech na poskytovatele.
Také v případě žádostí o informace a prosazování uživatelských práv upozorňujeme na to, že je lze od poskytovatelů požadovat co nejefektivněji. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé a mohou přímo přijímat vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.
- Facebook, Stránky, Skupiny, (Facebook Irsko Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), na základě dohody o společném zpracování osobních údajů - Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com / about / privacy / , zejména pro stránky: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http: // www.youronlinechoices.com , štít na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .
- Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) - Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated , Ochrana soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Zásady ochrany osobních údajů / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .
- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization , Ochrana soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .
- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .
- LinkedIn (LinkedIn Irsko Neomezená společnost Wilton Place, Dublin 2, Irsko) - Zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest -controls / retargeting-opt-out , Ochrana soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .
- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Německo) - Zásady ochrany osobních údajů / opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .
- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Spojené království) - Zásady ochrany osobních údajů / opt-out: https://wakelet.com/privacy.html .
- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlín, Německo) - Zásady ochrany osobních údajů / opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integrace služeb a obsahu třetích stran
Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) využíváme obsah nebo služby nabízené třetími stranami za účelem poskytování jejich obsahu a služeb Integrujte služby, jako jsou videa nebo písma (souhrnně označované jako „obsah“).
To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu třetí stranou vnímají IP adresu uživatelů, protože nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče bez IP adresy. IP adresa je proto nutná pro prezentaci tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručování obsahu. Třetí strany mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat tzv. Pixelové značky (neviditelná grafika, označovaná také jako "web beacons"). "Pixel tagy" lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků, na stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace týkající se používání naší online nabídky.

Vimeo
Můžeme vložit videa z platformy Vimeo společnosti Vimeo Inc., Pozor: Právní oddělení, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy . Vimeo může používat Google Analytics a odkazovat na Zásady ochrany osobních údajů ( https://policies.google.com/privacy ) a možnosti odhlášení pro Google Analytics ( http://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE ) nebo nastavení používání dat Google pro marketingové účely ( https://adssettings.google.com/ ).

Youtube
Vložili jsme videa z platformy YouTube společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Písma Google
Vložili jsme písma ("Google Fonts") poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podle Googlu se data uživatelů používají výhradně pro účely zobrazení písem v prohlížečích uživatelů. Integrace je založena na našich legitimních zájmech v technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním využívání písem, jejich jednotném zastoupení a zvažování možných licenčních omezení pro jejich integraci. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google ReCaptcha
Zahrnuli jsme funkci detekce botů, například při zadávání online formulářů ("ReCaptcha") z GGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

Mapy Google
Zahrnujeme mapy ze služby Google Maps společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zpracovaná data mohou zahrnovat zejména IP adresy uživatelů a lokalizační data, která však nejsou sbírána bez jejich souhlasu (obvykle jako součást nastavení jejich mobilních zařízení). Data mohou být zpracována v USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

OpenStreetMap
Integrujeme mapy služby "OpenStreetMap" ( https://www.openstreetmap.de ), které nabízí OpenStreetMap Foundation (OSMF) na základě Open Data Commons Open Database License (ODbL). Zásady ochrany osobních údajů: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy .
Podle našeho nejlepšího vědomí OpenStreetMap používá data uživatelů pouze za účelem zobrazení mapových prvků a ukládání vybraných nastavení do mezipaměti. Tato data mohou zahrnovat, ale nejsou omezena na IP adresy uživatelů a data o poloze, ale nejsou sbírána bez jejich souhlasu (obvykle jako součást nastavení mobilního zařízení).
Data mohou být zpracována v USA. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy .

Použití sociálních pluginů Facebook
Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) používáme sociální pluginy ("pluginy") sociální sítě facebook.com, které provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").
To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text a tlačítka, která umožňují uživatelům sdílet obsah z této nabídky online na Facebooku. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Facebook je certifikován na základě dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku souladu s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).
Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, jejich zařízení naváže přímé připojení k serverům Facebook. Obsah pluginu je přes Facebook přenášen přímo do zařízení uživatele a zařazen do on-line nabídky. V tomto procesu mohou být vytvořeny uživatelské profily zpracovávaných dat. Proto nemáme žádný vliv na rozsah dat, které Facebook s pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto informuje uživatele podle našich znalostí.
Integrací pluginů obdrží Facebook informace, ke kterým uživatel přistupoval na odpovídající stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu na svůj účet na Facebooku. Pokud například uživatelé pracují s zásuvnými moduly, například stiskněte tlačítko Líbí se nebo zanechají komentář, informace se z vašeho zařízení přenesou přímo na Facebook a tam se uloží. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží svou IP adresu. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymní IP adresa.
Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,
Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebook shromažďoval údaje o něm prostřednictvím této online nabídky a připojil jej ke svým členským údajům uloženým na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a smazat soubory cookie. Další nastavení a neshody týkající se používání dat pro propagační účely jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím americko-americké stránky http://www.aboutads.info / volby / nebo stránka EU http://www.youronlinechoices.com/ . Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. Jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Twitter
V rámci naší online nabídky mohou být začleněny služby a obsah služby Twitter společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, s nimiž mohou uživatelé sdílet obsah této online nabídky v rámci služby Twitter.
Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, Twitter může přiřadit volání výše uvedených obsahů a funkcí profilům uživatelů. Twitter je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů, která poskytuje záruku souladu s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active ). Ochrana soukromí: https://twitter.com/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization .

Instagram
V rámci naší online nabídky mohou být začleněny funkce a obsah služby Instagram, kterou nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text a tlačítka, která umožňují uživatelům sdílet obsah z této nabídky online v rámci Instagramu. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, Instagram může přiřadit volání výše uvedeného obsahu a funkcí profilům uživatelů. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Napiště co hledáte, vyberte si z doporučených výsledků,
případně stiskněte klávesu Enter pro zobrazení všech výsledků.